FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना तथा समाचार

बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना ।

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Bid

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

Invitation for Online Bids.

Invitation for Online Bids.

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Sealed Quotation

Invitation For Online Sealed Quotation

सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना ।

रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

दस्तावेज: 

Invitation for Online Sealed Quotation

Invitation for Online Sealed Quotation

दस्तावेज: 

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

Amendment for Online Sealed Quotation

Amendment for Online Sealed Quotation

Invitation for Online Sealed Quotations

Invitation for Online Sealed Quotations

मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

कोटेसन आव्हान गरिएको सूचना ।

कोटेसन आव्हान गरिएको सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

बिदा सम्बन्धी सूचना ।

बिदा सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बधी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बधी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Construction of 6 No. Ward Office

Invitation for Bids for the Construction of 6 No. Ward Office

दस्तावेज: 

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता निवेदन

सूची दर्ता निवेदन

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for E-bids

थप जानकारीको लागीः

www.bolpatra.gov.np/egp

लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र

लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

Invitation for Electronic Bids

सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना

सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धि सूचना ।

१५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास सम्पन्नः

“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आवकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित गरिनेछैन । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।“ यो ब्यबस्था प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुको लागि नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ धारा ३५ ले स्वास्

समिक्षा प्रतिवेदनहरु

शाखागत समिक्षा प्रतिवेदनहरु

दस्तावेज: 

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

घटना दर्ताका दर्ता किताव डिजीटाईजेसन

Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration

Terms of Reference for  Digitization Services of Vital Event Registration

दस्तावेज: 

Notice for Digitization Services of Vital Event Registration

Notice for Digitization Services of Vital Event Registration

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

हार्दिक समवेदना

भाका, भूल, दया, क्षमा र ममता, सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ति गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ति मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उधिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो टारेर र्टर

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन

लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे ।

लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे ।

दस्तावेज: